Về công ty Mia-Studio chúng tôi. Chúng tôi được nhượng quyền bởi hệ thống Mia Studio của Nhật Bản (Japan) gồm kế thừa về trang website và các bài viết trong đó. Chúng tôi không chịu bất kì quyền hay nghĩa vụ công ty Mia Studio bên Nhật Bản đem lại. Xin cảm ơn